שירות לקוחות 0-777-14-14-14
שרים קריוקי ביוטיוב עקבו אחרינו בפייסבוק

תקנון האתר

 1. לצורך הנוחות, בתנאים אלו להלן, שימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בתנאים זה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהפך, הכול לפי ההקשר.
 2. האתר www.karaoke.co.il  (להלן: "האתר"), הינו אתר ברשת האינטרנט, המאפשר לגולש ברשת האינטרנט, המשתמש באתר, בין היתר, לרכוש תכנים שונים להורדה למחשב האישי ולמכשיר טלפון סלולארי תומך בלבד ולרכוש תקליטורי קריוקי בפורמט DVD וכן כל מוצר ו/או שירות אחר שתציע החברה מעת לעת.
 3. השימוש באתר, בשירותים, בתכנים ובמוצרים שבאתר, כפוף לתנאי השימוש שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת.
 4. "משתמש" משמעותו גולש ברשת האינטרנט, שהוא אזרח או תושב מדינת ישראל, האוחז בתעודת זהות תקפה, או חברה שרשומה כדין בישראל, או שותפות רשומה שרשומה כדין בישראל, שבידיו כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל, שהינו  בעל תא דואר אלקטרוני פעיל.
 5. רק משתמש העונה על התנאים דלעיל רשאי לרכוש שירותים ו/או תכנים באתר.
 6. כל שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים ו/או בשירותים שבאתר, שאינו מותר במפורש למשתמש על פי תנאים אלו, אסור. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, בשירותים, בתכני האתר, במוצרים שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.
 7. האתר מופעל על ידי חברת שרים קריוקי בע"מ. שירות לקוחות:
  דוא"ל: [email protected]   טלפון: 077-7-14-14-14 פקס: 04-8439906
 8. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש שלעיל ולהלן חלה בכל עת על המשתמש בלבד. לתשומת לבכם, חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש ולחזור ולעשות כן מעת לעת, הואיל השימוש באתר מעיד על הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאים כאמור.
 9. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש באתר לאחר שינוי כאמור יהווה הסכמה מחודשת לתנאי השימוש באתר, כפי שיהיו מעתלעת.
 10. השימוש באתר כפוף לתקנון/תנאי שימוש שלהלן. ככל שהמשתמש באתר אינו מסכים לתנאי השימוש באתר, עליו לחדול מכל שימוש באתר.
 11. רכישת תכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים באתר מצריכה רישום ואת אישור החברה ומחייבת הזנת שם משתמש וסיסמה, הכפופים למסירת פרטים אישיים.
 12. אישור הרכישה על ידי חברת כרטיסי האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה מהאתר מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע רכישה באתר.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי התכנים ו/או המוצרים ו/או השירותים מעת לעת, על פי שיקול דעתה.
 14. בעת הצעה לרכישת תוכן ו/או מוצר ו/או שירות מהאתר, ימסור המשתמש את שמו, כתובתו בישראל, כתובתהדואר האלקטרוני שלו (פעילה בלבד), כתובת למשלוח, ככל שרכש מוצר פיזי (מספר בית, מספר דירה, קומה, מספר כניסה) מספר טלפון ומספר פקס (אם יש) מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי, תוקפו של כרטיס האשראי והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שפורטו באתר, אם וככל ומפורטות.
 15. המשתמש מתחייב בזאת למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר. על המשתמש לבדוק היטב את נכונות הפרטים שהזין לאתר, והוא האחראי הבלעדי לנכונותם ולכל נזק שייגרם כתוצאה מטעות שנפלה בהם. לידיעת המשתמש, מתן פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
 16. הפרטים שימסור המשתמש לצורך רכישה ו/או תשלום לאתר יישמרו במחשבי החברה ו/או מי מטעמה והחברה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש. למרות האמור לעיל, מובהר כי החברה אינה יכול להתחייב כי מערכות האתר ו/או מערכותיה ו/או מערכות מי מטעמה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות ובמקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה.
 17. החברה רשאית לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש ו/או אודות השימוש של המשתמש באתר, לרבות בתכנים שבאתר, ללא קבלת אישור המשתמש וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש, לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות החברה ו/או מי במקומה ו/או מטעמה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או זכויות בעל זכויות בתכנים מתכני האתר ו/או נציגי בעל זכויות כאמור ו/או לצורך אכיפת תנאי השימוש.
 18. החברה תהיה רשאית להעביר לכל מפעיל סלולארי הרלוונטי לכל משתמש, מעת לעת, את רשימת המשתמשים בשירותים ובתכנים שהם לקוחות של אותו מפעיל וכן להעביר רשימות כאמור לחברות האשראי.
 19. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמא שתקצה לו החברה, לצורך ביצוע רכישות באתר, לרבות הפרטים האישיים שהזין לאתר לצורך שימוש באתר,ומתחייב שלא למסור אותם לכל צד שלישי. המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש של צד שלישי בשם המשתמש והסיסמא ללא הסכמתו, מיד עם היוודע לו על כך. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בפרטים אישיים של משתמש אחר, לרבות הסיסמה, בלי הרשאה.
 20. המשתמש אחראי לכל פעולה ושימוש שייעשו בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו.
 21. המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש בלתי מורשה שנעשה בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו, על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור.
 22. האתר, לרבות כל התכנים והמוצרים שבאתר לרבות סימנים, סימנים מסחריים, צלמיות, טקסט, תמונות, איורים, גרפיקה, צליל, הקלטה, יישומי תוכנה, הם רכושה של החברה ו/או הוצבו באתר באישור ו/או רישיון מאת צדדים שלישים. תכני האתר והמוצרים שנמכרים בו מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני וכל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים, בהתאמה. כל שימוש בתכנים ו/או במוצרים כאמור, ללא קבלת הרשאה מאת בעלי הזכויות, מראש ובכתב, מנוגד לדין ואסור.
 23. המשתמש רשאי להשתמש באתר, בתכנים ובמוצרים שרכש באתר, לצורך שימושו האישי והפרטי בלבד, שאינם שימוש מסחרי. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.
 24. למען מנוע ספק, מובהר ומודגש כי המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, לשעתק, לשכפל, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לבצע בפומבי, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור יצירות נגזרות, להעביר ו/או למכור ו/או להשכיר את התכנים ו/או המוצרים ו/או סמלים, סימני מסחר, סימנים מזהים של בעלי זכויות וכיוב', באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא.
 25. החברה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע על כך מיידית בכתב את החברה. צעדים שיינקטו על ידי החברה, אם וככל שינקטו, בהסתמך על מידע שתעביר, לא יהוו הכרה בזכות ו/או בטענה ו/או הוכחה להפרת זכות שהיא.
 26. החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא יהיו שגיאות ו/או תקלות טכניות בפרטים שבאתר ובתפעול האתר והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מכיתוב שגוי, תקלות במערכות האתר ו/או המערכות המשמשות לתפעולו, ו/או מכל  תקלה הנובעת מכוח עליון. למשתמש לא תהיה כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בכל האמור לעיל.
 27. חל איסור חמור ומוחלט לרכוש תוכן למכשיר סלולארי ללא קבלת הסכמה חוקית ומודעת מראש של בעל המכשיר ו/או של המחזיק במכשיר כדין, לשימוש האמור.
 28. התכנים יועברו למשתמשים במכשירים סלולאריים תומכים, שהמחזיקים בהם אינם מנועים מקבלת תכנים, באמצעות הודעות טקסט (SMS) ו/או הודעות מולטימדיה (MMS) ו/או בכל פורמט ו/או טכנולוגיה אחרת שיאפשרו המפעילים הסלולאריים מעת לעת, ישירות למכשירי הטלפון הסלולארי של המשתמשים.
 29. על המשתמש חלה חובה לבדוק, טרם רכישת תכנים למכשירו הסלולארי, את התאמת מכשיר הטלפון הסלולארי שברשותו לתכנים. החברה לא תהיה אחראית לכל כשל במשלוח ו/או קבלת תוכן במקרה של אי התאמה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 30. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק את והתכנים ברמה טובה והיא מבהירה כי ייתכן ותוכן שיתקבל אצל המשתמש במכשירו הסלולארי, לא יראה ו/או ישמע דומה למקור, לרבות מטעמים של מגבלות טכניות של המכשיר הסלולארי. המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.
 31. מובהר בזאת, כי יתכנו שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים שונים באספקת תוכן, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל העובדה שהתכנים מסופקים אל המחשב האישי ו/או המכשיר הסלולארי שבידי המשתמש באמצעות רשת האינטרנט או רשת סלולארית, המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.
 32. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לסרב לאפשר למשתמש לרכוש את תכנים ו/או מוצרים ו/או חלקם באתר ו/או למנוע גישה לתוכן ו/או תכנים, שבאתר, כולם או חלקם, להגביל את הגישה, למנוע ו/או להשהות גישה, להתנות גישה בתנאים, והכול באופן כללי ו/או חלקי ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' שהוא בעניין זה.
 33. כל שימוש באתר, לרבות בתכנים ובמוצרים שבאתר, בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את מפעיל האתר ו/או כל צד ג' שהוא בעל זכויות בתכנים שמוצגים באתר, לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפיהמשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.
 34. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לערוך שינויים במבנה ו/או חוזי ו/או אפשרויות האתר ובתכנים ובמוצרים שבאתר ו/או להסיר מהאתר תוכן ו/או תכנים ו/או מוצר ו/או מוצרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' בעניין.
 35. החברה עשויה לספק, במסגרת האתר, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים שהם. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. אין לחברה שום אחריות בהתייחס לזמינות הקישורים, לתכנים ולתוכן הקישורים, לתוצאת השימוש בהם או להסתמכות המשתמש עליהם.
 36. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לכלול באתר תכנים מסחריים ואחרים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש.
 37. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, התכנים, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, לרבות על ידי הוספה, גריעה, הפסקה, הגבלה, שינוי מבנה האתר, מראה האתר ו/או חלקים ממנו, היקף, זמינות המידע והשירותים המוצעים וכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו, לרבות סגירת האתר, מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומהבגין ביצוע האמור לעיל ו/או חלק ממנו.
 38. החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל הפועלים מטעמה ו/או עבורה ו/או כל צד שלישי הקשור באתר, אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור המשתמש, לכל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים שבאתר, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של המשתמש על האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים שבאתר. אין לבצע שום עסקה ו/או ליטול שום התחייבות ו/או להציג כל מצג ו/או או לקבל כל החלטה בהסתמך על האתר ותוכנו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.
 39. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנים לחברה על פי הוראות תנאים אלו מוקנים בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה בעלי מניותיה וכל הפועלים מטעמה /או עבורה וכן כל גורם אחר הקשור באספקת התכנים ו/או המוצרים לאתר, כפי שאלו יהיו מעת לעת.
 40. ככל והוראה מהוראות תנאים אלו תוכר ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בישראל כבלתי חוקית או בלתי אכיפה, ימשיכו יתר הוראות התנאים להיות בתוקף מלא ויראו את ההוראה האמורה כמוחלפת בהוראה חוקית ואכיפה שתוכנה הוא הקרוב ביותר האפשרי לנוסח ההוראה המוחלפת.
 41. הדין החל על השימוש באתר וכל הנובע וקשור בו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתנאי השימוש, לאתר ולכל הקשור בו, היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.
 42. כל זכות שלא הוקנתה במפורש בתנאים אלו למשתמש, שמורה לחברה. כל השתהות של החברה בקיום זכות העומדת לזכותה על פי דין או על פי האמור לעיל ולהלן, או הימנעות של החברה מעמידה על זכות כאמור, לא יחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה.
 43. לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת או גריעה מתנאים אלו או לפיהם, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי החברה.
 44. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והדין בעניין והסתמכות החברה על תנאי שימוש אלו.
 45. החברה רשאים להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תנאים אלו לצד שלישי, ולמשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 46. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה על פי כל דין, המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו זה ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שלישי, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש.